ÚvodO INSIAOchrana osobných údajovZásady spracovania osobných údajov na Facebooku

Zásady spracovania osobných údajov na Facebooku

Facebookové stránky

Ako prevádzkovatelia tejto facebookovej stránky (INSIA SK s.r.o.) máme prístup k anonymným, agregovaným údajom o našich užívateľocha využití stránky pomocou služby FacebookInsights (prehľady). Táto služba nám umožňuje zlepšovať našu stránku a obsah, ktorý na nej môžete sledovať. Spracovanie dát prebieha na základenašich oprávnených záujmov.

Údaje, ktoré získavame sú pre nás anonymné, a nie sú spojené s konkrétnymi užívateľmi. Kategórie informácií, ktoré sazhromažďujúsú uvedené tu. S Facebookom máme uzatvorenú dohodu, ktorá stanoví vzájomné povinnosti pri používaní prehľadov stránky. SpoločnosťFacebookIreland nesie primárnuzodpovednosť za poskytovanie informácií o spoločnom spracovávaní dotknutým osobám a za umožnenie uplatňovania vašich práv podľa GDPR. Podľa GDPR máte právo na prístup k vašim údajom, ich úpravu, prenos, odstránenie a vznesenie námietky proti ich spracovaniualebo obmedzeniuich spracovania. Ďalšie informácie o týchto právach nájdete v nastaveniach Facebooku. Vedúcim dozorným úradom zodpovedným za dohľad nad spoločným spracovávaním je úrad írskeho komisára pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.ie), u ktorého môžete podať sťažnosť, alebo sa obrátiť na miestny kontrolný úrad.

V prípade, že s nami komunikujete prostredníctvom príspevkov, správ alebo iným podobným spôsobom, môže sa stať, že za nás zaskočia naši zmluvní partneri, ktorí s vami všetko potrebné preberú a zodpovedia vaše otázky.

Ďalšie informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje nájdete tu: https://www.insia.sk/o-insia/ochrana-osobnych-udajov/.

Všeobecné informácie o tom, akoFacebook zhromažďuje a používa informácie vo svojich produktoch (vrátane stránok), sú popísané v zásadách používania dát Facebooku v časti Aké druhy informácií zhromažďujeme? Informácie o tom, akoFacebook používa súbory cookie, nájdete v zásadách používania súborovcookie na Facebooku.

 

Facebook fan page

As operator of this Facebook page, we (INSIA SK s.r.o.) have access to data recorded by Facebook that provides us anonymous and aggregated statistical information about our users and the use of the page (Facebook Insights). This service allows us to improve our page and the content we provide to you. Data processing is based on our legitimate interests.

The data we receive is anonymous to us and is not associated with any specific users. The categories of information that are collected are listed here. We have entered into an agreement with Facebook that sets out mutual obligations when using site reports. Facebook Ireland  is primarily responsible for providing you with information about the joint processing and for enabling you to exercise your rights under GDPR. Under the GDPR, you have the right to access, rectify, port, delete and object to and restrict processing of, your data. Learn more about these rights in your Facebook settings. The leading supervisory authority responsible for overseeing the joint processing is the Irish Data Protection Commissioner (www.dataprotection.ie), where you can lodge a complaint. You can also contact your local supervisory authority.

In the event that you communicate with us through posts, direct messages, or any other similar means, we may use our contractual partners to answer your queries.

More information on how we process personal information can be found here:  https://www.insia.sk/o-insia/ochrana-osobnych-udajov/.

General information on how Facebook collects and uses the information is described in Facebook's Data Policy under "What kinds of information do we collect?" Learn more about how Facebook uses cookies in the Facebook Cookies Policy.

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web