ÚvodVšeobecné podmienky súťaží

Všeobecné podmienky súťaží      

Všeobecné podmienky súťaže

I. Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre vianočnú súťaž spustenú v rámci aktivít portálu INSIA.SK a INSIA.CZ. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

II. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť INSIA a.s., Vinohradská 151, Praha 3, IČ:  48034479, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 14419

Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba staršia 15 rokov s trvalým pobytom na území ČR alebo SR, alebo trvalým pobytom na území EÚ.

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sa priamo podieľajú na nasledujúcich činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osoba podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržovať.

IV. Pravidlá Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledujúce podmienky účasti v súťaži:

Prihlási sa do súťaže zadaním ľubovoľného mena hráča /prezývky/ a platnej emailovej adresy na stránke súťaže.

Podľa typu a obsahu súťaže splní predmet súťaže: prejde všetky etapy súťaže, v ktorých musí v čo najkratšom časovom intervale doraziť do cieľa. Viac na stránkach hry v sekcii Ako hrať.

Každý výherca má právo na jednu cenu, podľa najvyššieho dosiahnutého výsledku.

Súťaž bude zahájená 21. 11. 2018 a potrvá do 31. 12. 2018.

Súťaž bude vyhodnotená na základe výsledkov a pravidiel hry.

Uzávierka súťaže: 31. 12. 2018.

Vyhodnotenie súťaže podľa výsledkov bude zverejnené na stránkach www.insia.sk a www.insia.cz do 10 dní od ukončenia súťaže.

V. Výhry

Výhry v súťaži:

  1. miesto mobilný telefón Huawei P20 lite
  2. miesto fľaša dobrého vína + čokoládový mobil
  3. miesto fľaša dobrého vína

Účastník súťaže si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti.

Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

VI. Spôsob odovzdania výhier

Súťažiaci je o výhre informovaný emailom pracovníkom Organizátora po skončení súťaže najneskôr do 10 pracovných dní od vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov súťaže na www.insia.cz a www.insia.sk.

Ak výherca do 3 dní od odoslania emailu nebude kontaktovať organizátora, bude organizátor kontaktovať náhradníka. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníka do 3 dní, stráca nárok na výhru a výhra prepadá Organizátorovi.

Do 15 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže budú výhercom odovzdané ceny, a to formou poštovej zásielky na nimi uvedenú adresu.

Rozosielanie výhier bude prebiehať prostredníctvom Českej pošty v Českej republike a Slovenskej pošty v Slovenskej republike.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu či nedoručenie zásielok a platí, že Organizátor svoju povinnosť splní tým, že na výhercom uvedenú adresu odošle výhru.

V prípade, že súťažiaci neuvedie platnú adresu, t. j. ak sa výhra vráti späť odosielateľovi ako nedoručená, stráca nárok na výhru. Výhry, ktoré nie je možné doručiť alebo je ich doručenie spojené s nečakanými ťažkosťami, prepadajú bez náhrady Organizátorovi.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplní inú podmienku podľa stanovených pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených pravidlami stáva ďalší súťažiaci podľa vyhodnotenia výsledkov súťaže.

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky údaje súťažiacich sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Prijali sme všetky opatrenia nutné k tomu, aby nemohlo dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou.

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytnú Organizátorovi v priebehu a v súvislosti s účasťou v súťaži a za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry prípadnému výhercovi.

 Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a osobné údaje budú spracovávané systematicky a automatizovane.

 Odmietnutím poskytnutia osobných údajov, alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi výhru riadne odovzdať.

Ak súťažiaci nemá právnu spôsobilosť, je nutný súhlas jeho zákonného zástupcu.

VIII. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje v prípade podozrenia  z porušenia týchto podmienok súťaže, v prípade získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými a dobrými mravmi, pri zneužití mechanizmu a výhod  súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo nepredať výhercovi výhru a to aj so spätnou účinnosťou.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránkach  www.insia.skwww.insia.cz

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry nie je možné právne vymáhať.

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web