ÚvodO INSIADokumenty poisťovníUnion poisťovňa, a.s.Neživotné poistenie

Neživotné poistenie

Celoročné cestovné poistenie

IPID - Celoročné cestovné poistenie

VPP CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA VPPCCP 0218

Garančné poistenie

IPID - Garančné poistenie

VPP Garančného poistenia (VPPGP)

Hromadné havarijné poistenie motorových vozidiel - Hromadné havarijné poistenie

IPID - Hromadné havarijné poistenie motorových vozidiel - Hromadné havarijné poistenie

OD O ASISTENČNEJ SLUŽBE OD 0815 K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA A K POISTENIU MOTOROVÉHO A PRÍPOJNÉHO VOZIDLA

VPP POISTENIA MOTOROVÝCH A PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL VPP PMV 1013

Hromadné úrazové poistenie - dlhodobé s hlásením

IPID - Hromadné úrazové poistenie - dlhodobé s hlásením

VPP pre hromadné úrazové poistenie (102, 115, 116, 117)

Hromadné úrazové poistenie - krátkodobé

IPID - Hromadné úrazové poistenie - krátkodobé

VPP pre hromadné úrazové poistenie (102, 115, 116, 117)

Hromadné úrazové poistenie - nemenované osoby

IPID - Hromadné úrazové poistenie - nemenované osoby

VPP pre hromadné úrazové poistenie (102, 115, 116, 117)

Hromadné úrazové poistenie - právnické osoby

IPID - Hromadné úrazové poistenie - právnické osoby

VPP pre hromadné úrazové poistenie (102, 115, 116, 117)

Hromadné úrazové poistenie - Úrazové poistenie žiakov - 118

IPID - Hromadné úrazové poistenie - Úrazové poistenie žiakov - 118

OD poistenia vecí žiakov pre prípad odcudzenia k VPPUP

OD pre poistenie zodpovednosti žiaka za škodu k VPPUP

OD pre úrazové poistenie žiakov k VPPUP

VPP pre úrazové poistenie (VPPUP)

Hromadné úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle

IPID - Hromadné úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle

OD pre úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle (ODUP)

VPP pre hromadné úrazové poistenie (102, 115, 116, 117)

Individuálne cestovné poistenie

IPID - Individuálne cestovné poistenie

OPP pre poistenie ASISTENČNÝCH SLUŽIEB PRE MOTOROVÉ VOZIDLO ODPASMV 0619 k Všeobecným poistným podmienkam individuálneho cestovného poistenia VPPICP 0619

VPP INDIVIDUÁLNEHO CESTOVNÉHO POISTENIA VPPICP 0619

Krátkodobé úrazové poistenie

IPID - Krátkodobé úrazové poistenie

VPP pre úrazové poistenie (VPPUP)

Poistenie colného dlhu - deklarant

IPID - Poistenie colného dlhu - deklarant

VPP poistenia colného dlhu - Deklarant (VPPCD)

Poistenie diaľničných kariet - Garančné poistenie - diaľničné karty

IPID - Poistenie diaľničných kariet - Garančné poistenie - diaľničné karty

VPP Garančného poistenia (VPPGP)

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre bytové domy

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre bytové domy

VPP poistenia majetku a zodpovednosti pre bytové domy (VPPBD)

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby - UNIDOM

OSOBITNÉ DOJEDNANIA O ASISTENČNEJ SLUŽBE ODAS_0920 K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM POISTENIA MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRE FYZICKÉ OSOBY VPPOB_0920 - UNIDOM

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRE FYZICKÉ OSOBY VPPOB_0920 - UNIDOM

Poistenie majetku podnikateľských subjektov

IPID - Poistenie majetku podnikateľských subjektov

OD o asistečnej službe (ODMAJ-AS)

OD pre poistenie dát na nosičoch dát a externých nosičoch dát (ODEX)

OD pre poistenie elektronických a strojných zariadení (ODLOM)

OD pre poistenie majetku (ODMAJ)

OD pre poistenie obsahu chladiacich a mraziacich zariadení a boxov (ODCHLAD)

OD pre poistenie prerušenia prevádzky (ODPP)

OD pre poistenie zásob k rozhodnému dňu (ODROZ)

OD zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti (ODZVN)

VPP POISTENIA MAJETKU PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY VPPPM 0519

Poistenie počas zahraničných pracovných ciest

IPID - Poistenie počas zahraničných pracovných ciest

VPP Poistenia zahraničných pracovných ciest (VPPPZPC)

Poistenie pre podnikateľov SME

IPID - Poistenie pre podnikateľov SME

OSOBITNÉ DOJEDNANIA O ASISTENČNEJ SLUŽBE OD-SME-AS 1117

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE JEDNOTLIVÉ PRIPOISTENIA ZODPOVEDNOST PODNIKATEĽOV ZA ŠKODU OD-SME-ZP 1117

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE MAJETKU PODNIKATEĽOV – ALL RISK OD-SME-AT 117

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PODNIKATEĽOV ZA ŠKODU OD-SME-Z 1117

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM OD-SME-VV1117

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE PRIPOISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNU ŠKODU OD-SMR-ES 1117

POŽADOVANÝ SPÔSOB ZABEZPEČENIA POISTENÝCH VECÍ 1117

VPP PRE POISTENIE PODNIKATEĽOV VPP-SME 11 17

VÝKLAD POJMOV – OD-SME-POJMY 1117

Poistenie priamej záruky schváleného DPH - ručiteľa za zaplatenie dane z pridanej hodnoty

IPID - Poistenie priamej záruky schváleného DPH - ručiteľa za zaplatenie dane z pridanej hodnoty

VPP poistenia priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného dlhu (VPPSRCD)

Poistenie priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného dlhu

IPID - Poistenie priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného dlhu

VPP poistenia priamej záruky schváleného ručiteľa za zaplatenie colného dlhu (VPPSRCD)

Poistenie tankovacích (platobných) kariet

IPID - Poistenie tankovacích (platobných) kariet

VPP poistenia tankovacích (platobných) kariet (VPPTK)

Poistenie ušlého zárobku v dôsledku pracovnej neschopnosti - Poistenie ušlého zárobku

IPID - Poistenie ušlého zárobku v dôsledku pracovnej neschopnosti - Poistenie ušlého zárobku

Poistenie výstav a veľtrhov

IPID - Poistenie výstav a veľtrhov

VPP poistenia výstav a veľtrhov (VPPPVV)

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

IPID - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Poistenie zásielok počas vnútroštátnej prepravy

IPID - Poistenie zásielok počas vnútroštátnej prepravy

VPP poistenia zásielok počas vnútroštátnej prepravy (VPPZVP)

Poistenie zásielok počas zahraničnej prepravy

IPID - Poistenie zásielok počas zahraničnej prepravy

VPP poistenia zásielok počas zahraničnej prepravy (VPPZZP)

Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia

IPID - Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia

OD zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia (ODZZ)

Poistenie zodpovednosti správcov bytových domov

IPID - Poistenie zodpovednosti správcov bytových domov

Poistenie zodpovednosti za škodu (2014)

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu (2014)

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu - Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu - Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu

OD zodpovednosti cestného dopravcu (ODZCD)

VPP zodpovenosti cestného dopravcu (VPPZCD)

Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

IPID - Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

VPP zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi (VPPZZZ)

Poistenie zodpovednosti zasielateľa

IPID - Poistenie zodpovednosti zasielateľa

OD pre poistenia zodpovednosti zasielateľa (VPPZZ)

VPP POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VPPZ1114

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP

IPID - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP

OD o asistenčnej službe (ODAS)

OD pre doplnkové poistenie občianskej zodpovednosti

OD pre doplnkové poistenie občianskej zodpovednosti

OD pre doplnkové poistenie skla

OD pre doplnkové poistenie stretu so zverou

OD pre doplnkové poistenie úrazu

OD pre doplnkové poistenie živelnej udalosti

VPP povinného zmluvného poistenia (VPPPZP)

Stavebno-montážne poistenie

IPID - Stavebno-montážne poistenie

VPP stavebno - montážneho poistenia (VPPSM)

Šikovné poistenie vozidla

IPID - Šikovné poistenie vozidla

OD PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE BATOŽINY VO VOZIDLE

OD PRE DOPLNKOVÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE

OD PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

VPP ŠIKOVNÉ POISTENIE VOZIDLA VPP SPV 0419

Union havarijné poistenie

IPID - Union havarijné poistenie

VPP Union havarijné poistenie VPP UHP 2017

Union Istota - úrazové poistenie

IPID - Union Istota - úrazové poistenie

VPP UNION Istota

Úrazové poistenie– produkt UNIDOM

Úrazové poistenie– produkt UNIDOM Informačný dokument o poistnom produkte

IPID_UNIDOM_07/21

Osobitné dojednania o asistenčnej službe odas/0721 k všeobecným poistným podmienkam poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby vppob/0721

Verejný prísľub k úrazovému poisteniu k produktu UNIDOM

Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby vppob/0721

Zdravotné poistenie cudzincov na území SR

IPID - Zdravotné poistenie cudzincov na území SR

VPP pre Zdravotné poistenie cudzincov SAFETY – VPP ZPC 0720

Zdravotné poistenie cudzincov Safety - Zdravotné poistenie cudzincov

IPID_Zdravotné poistenie cudzincov SAFETY_1_2022

VPP pre Zdravotné poistenie cudzincov SAFETY – VPP ZPC/0122

Zdravotné poistenie cudzincov Simple - Zdravotné poistenie cudzincov

VPP pre Zdravotné poistenie cudzincov SIMPLE - VPP ZPCS/0122

IPID_Zdravotné poistenie cudzincov SIMPLE_1_2022

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web