ÚvodO INSIADokumenty poisťovníKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupNeživotné poistenie

Neživotné poistenie

Cestovné poistenie - Balíkové celoročné cestovné poistenie

IPID - Cestovné poistenie - Balíkové celoročné cestovné poistenie 

VPP pre balíkové celoročné cestovné poistenie (VPP 392-5)

Cestovné poistenie - Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL

IPID - Cestovné poistenie - Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL

VPP pre cestovné poistenie v zahraničí - EUROTRAVEL (VPP 390-4)

VPP pre cestovné poistenie v zahraničí - EUROTRAVEL (VPP 390-5)0

Cestovné poistenie - Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL (ONLINE poistenie)

IPID - Cestovné poistenie - Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL

VPP pre cestovné poistenie v zahraničí - EUROTRAVEL (VPP 390-4)

VPP pre cestovné poistenie v zahraničí - EUROTRAVEL (VPP 390-5)0

Cestovné poistenie - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku

IPID - Cestovné poistenie - Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku

VPP PRE KOLEKTÍVNE POISTENIE PRE CESTY A POBYT V TUZEMSKU (VPP 710-5)

Cestovné poistenie - produkt 700

IPID - Cestovné poistenie - produkt 700

VPP pre cestovné poistenie - produkt 700 (VPP 700-5)

Cestovné poistenie - Tuzemské cestovné poistenie

IPID - Cestovné poistenie - Tuzemské cestovné poistenie

VPP pre tuzemské cestovné poistenie (VPP 393-4)

Havarijné poistenie - Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

IPID - Havarijné poistenie - Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla

OPP PRE HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL (OPP 276-6) 

VPP PRE HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL (VPP KAS-6)  

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Poistenie majetku - Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia alebo osôb podnikajúcich na základe osobitného právneho predpisu

IPID - Poistenie majetku - Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia alebo osôb podnikajúcich na základe osobitného právneho predpisu

VPP PRE POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY OSÔB PODNIKAJÚCICH NA ZÁKLADE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA ALEBO OSÔB PODNIKAJÚCICH NA ZÁKLADE OSOBITNÉHO PRÁVNEHO PREDPISU (VPP 170-5)

Poistenie majetku - Poistenie strojov a strojných zariadení, elektroniky

IPID - Poistenie majetku - Poistenie strojov a strojných zariadení, elektroniky 

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP PRE POISTENIE STROJOV A ZARIADENÍ (VPP 650-5)

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

OPP PRE POISTENIE SKLA 

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM

VPP PRE POISTENIE MAJETKU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB (VPP MP 106-6)

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB (VPP ZP 606-6) 

ZMLUVNÉ DOJENANIA K POISTENIU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU spôsobenú poskytovateľom sociálnej služby

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU - SPÔSOBY ZABEZPEČENIA

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MATERSKÝCH, ZÁKLADNÝCH, STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BYTOVÝCH DOMOCH

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie majetku občanov - PRODOMO

IPID_PRODOMO_4_2022

VPP_PRODOMO_4_2022

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie podnikateľských rizík malých a stredných podnikateľov - Moja firma

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie podnikateľských rizík malých a stredných podnikateľov - Moja firma

OPP PRE POISTENIE PREPRAVY ZÁSIELOK

OPP PRE POISTENIE SKLA

OPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

VPP PRE POISTENIE MAJEKTU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB (VPP MP 106-6)

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB (VPP ZP 606-6)

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE PODNIKATEĽSKÝCH RIZÍK MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV - MOJA FIRMA

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE POJAZDNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU - SPÔSOBY ZABEZPEČENIA

Poistenie majetku a zodpovednosti zabškodu - Združené poistenie výstav

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Združené poistenie výstav

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE PRE PRÍPAD POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA VECI ŽIVELNOU UDALOSŤOU ALEBO POŠKODENIA A ZNIČENIA VECI VODOU Z VODOVODNÝCH ZARIADENÍ (VPP 101)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE PRE PRÍPAD UKRADNUTIA VECI (VPP 102)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 113-4)

Poistenie prepravy - Poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy

IPID - Poistenie prepravy - Poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE VNÚTROŠTÁTNEJ A ZAHRANIČNEJ PREPRAVY ZÁSIELOK (VPP 600-3)

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE PREPRAVY TOVARU A VECÍ (ZD 600)

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie príslušníkov hasičského a záchranného zboru pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie príslušníkov hasičského a záchranného zboru pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU PRE PRÍPAD VZNIKU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANÍM ŠTÁTNEJ SLUŽBY (VPP 117-2)

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním státnej služby

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE PRÍSLUŠNÍKOV POLICAJNÉHO ZBORU, ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ŽELEZNIČNEJ POLÍCIE PRE PRÍPAD VZNIKU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ V SÚVISLOSTI S VYKONÁVAN

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce

VPP PRE POISTENIE MAJEKTU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP PRE POISTENIE ZAMESTNANCA PRE PRÍPAD VZNIKU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ZAMESTNÁVATEĽOVI V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE (VPP 115-3)

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti exekútorov za škodu spôsobenú pri výkone odbornej činnosti podľa ososbitných právnych predpisov a poistenie všeobecnej zospovednosti za škodu a poistenie majektu

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti exekútorov za škodu spôsobenú pri výkone odbornej činnosti podľa ososbitných právnych predpisov a poistenie všeobecnej zospovednosti za škodu a poi

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE PRE PRÍPAD POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA VECI ŽIVELNOU UDALOSŤOU ALEBO POŠKODENIA A ZNIČENIA VECI VODOU Z VODOVODNÝCH ZARIADENÍ (VPP 101)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE PRE PRÍPAD UKRADNUTIA VECI (VPP 102)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKONE ODBORNEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV (VPP 104-4)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 113-4)

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti notárov za škodu spôsobenú pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti notárov za škodu spôsobenú pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov a poistenie všeobecn

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 113-4)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKONE ODBORNEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV (VPP 104-4)

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PRIMÁTOROV MIEST A STAROSTOV OBCÍ PRE PRÍPAD VZNIKU ŠKODY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM ICH FUNKCIE (VPP 116-2)

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - EnviroPlus/EnviroKomunal

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - EnviroPlus_EnviroKomunal

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM

VPP PRE POISTENIE MAJETKU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB (VPP MP 106-6)

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB (VPP ZP 606-6)

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MATERSKÝCH, ZÁKLADNÝCH, STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BYTOVÝCH DOMOCH

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 113-4)

Zmluvné dojednania

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 113-4) (2)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKONE ODBORNEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV (VPP 104-4)

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA NEŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA (ZD 119-4)

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu konkurznej podstaty

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu konkurznej podstaty

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-5)

VPP ZVLÁŠTNA ČASŤ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKONE ODBORNEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV (VPP 104-4)

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIA K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA (OPP P PZP)

Osobitné zmluvné dojednania pre poskytovanie asistenčných služieb v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Osobitné zmluvné dojednania pre poskytovanie rozšírených asistenčných služieb v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane

Verejny_prislub_KPAS_PZP_2021_uraz_mod191120

Verejny_prislub_KPAS_PZP_2021_batozina_mod191120

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA (VPP 705-11)

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE ROZŠÍRENIE POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA V SPOJITOSTI S VEREJNÝM PRÍSĽUBOM O ÚRAZOVÉ POISTENIE NEMENOVANÝCH OSÔB, KTORÉ SÚ PREPRAVOVANÉ MOTOROVÝM VOZIDLOM

 

Skupinové úrazové poistenie - K - Škole

IPID - Skupinové úrazové poistenie - K - Škole

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Skupinové úrazové poistenie - SKP

IPID - Skupinové úrazové poistenie - SKP

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Skupinové úrazové poistenie (jednorazovo platené) - Poistenie ŠKOLÁK

IPID - Skupinové úrazové poistenie (jednorazovo platené) - Poistenie ŠKOLÁK

Úrazové poistenie (bežne platené) - Skupinové úrazové poistenie

IPID - Úrazové poistenie (bežne platené) - Skupinové úrazové poistenie

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Úrazové poistenie (bežne platené) - Úrazové poistenie

IPID - Úrazové poistenie (bežne platené) - Úrazové poistenie

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Úrazové poistenie (jednorazovo platené) - Úrazové poistenie

IPID - Úrazové poistenie (jednorazovo platené) - Úrazové poistenie

Úrazové poistenie (jednorazovo platené) - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

IPID - Úrazové poistenie (jednorazovo platené) - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Miliónové poistenie osôb v automobile

IPID - Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Miliónové poistenie osôb v automobile

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web